Eviews İle Uygulamalı Temel Ekonometri

Eviews İle Uygulamalı Temel Ekonometri2023

0 Comments

Eviews İle Uygulamalı Temel Ekonometri 2023 Mesleki Eğitimler Sertifika Programı

Description

Eviews İle Uygulamalı Temel Ekonometri

Eviews İle Uygulamalı Temel Ekonometri

EVIEWS EĞİTİMİ

Bu eğitimin kapsamında lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri, doktora öğrencileri ve akademisyenler yer almaktadır. İktisadi model kurma aşamalarını gerçekleştiren araştırmacıların kurdukları ekonometrik modellerin betimsel istatistiklerden başlayan ve öngörüler ile öneriler sürecini kadar uzanan işlemlerinin akademik literatüre uygun bir şekilde nasıl tahmin edildiği ve yazmaları gerektiği detaylı bir şekilde anlatılmaya çalışılmıştır.

EVIEWS EĞİTİMİ –

Eğitim sonunda katılımcılar; ekonometrik bir modelin kurma aşamalarını, ortaya atılması gereken uygun hipotezleri, farklı ortamlardaki verilerin Eviews programına girişini, kurulan modele ilişkin gerekli varsayım sınamalarını, modelin program aracılığı ile tahmin edilmesini ve son olarak da öngörülerde bulunulmasını kazanmış olmaları hedeflenmektedir.

EVIEWS EĞİTİMİ

DERS İÇERİĞİ

Ekonometri Biliminin Kapsamı
Ekonometrinin İlgi Alanı
Temel İstatistik Bilgileri
Merkezi Eğilim ve Merkezi Dağılım Ölçütleri
Normal Dağılım Kavramı ve Önemi
Korelasyon ve Regresyon Kavramı
Ekonometrik Model Kurma Aşamaları
Ekonometrik Analiz Yöntemleri
Regresyon Analizi
En Küçük Kareler Yönteminin Temelleri
En Küçük Kareler Yönteminin Temel Varsayımları
Normal Denklemler ile En Küçük Kareler Yönteminin Tahmin Edilmesi
Eviews Programı
Ara Yüzüne Bakış
Veri Türüne Göre Uygun Çalışma Sayfasının Oluşturulması
Değişkenler ve Değişken Oluşturulması
Değişkenlerin Grafiklerinin Çizilmesi ve Farklı Grafik Türleri
Değişkenlere İlişkin Dönüşümler ve Değişken Hesaplamaları
Zaman Serisi için Çalışma Sayfası Oluşturulması
Farklı Frekanstaki Veriler için Zaman Serisi Değişkenlerinin Oluşturulması
Zaman Serisi
Grafiklerinin Ele Alınması
Korelasyonların Elde Edilmesi ve Yorumlanması
Regresyon Analizi Öncesi Temel Varsayımların KontrolleriMevsimsellik Kavramı ve Mevsimsel Grafikler
Durağanlık Kavramı
Durağanlığa İlişkin Testler
Regresyon Analizi
Regresyon Çıktılarının Yorumlanması
Parametrelerin ve Modelin Anlamlılıklarının Test Edilmesi
Determinasyon Katsayısı, Önemi ve Yorumu
Ekonometrik Sorunların Tespiti
Otokorelasyon Kavramı ve Testleri
Değişen Varyans Kavramı ve Testleri
Çoklu Doğrusal Bağlantı Sorunu ve Testleri
Vector Autoregression (VAR) Analizinin Kısa Tanımı
VAR Analizinin Gereksinimleri
VAR Analizinin Tahmini
Granger Nedensellik Testi
Etki Tepki Fonksiyonlarının Elde Edilmesi ve Yorumlanması
Varyans Ayrıştırması ve Yorumlanması

 40 uzaktan eğitim saati sürecektir.