Sağlık Özelinde Akademisyen Paketi (Sonbahar Kampanyası)

Sağlık Özelinde Akademisyen Paketi (Sonbahar Kampanyası)2023

0 Comments

Sağlık Özelinde Akademisyen Paketi (Sonbahar Kampanyası) 2023 Mühendislik Eğitimleri

Description

Elde edilen sertifikalar ile iş hayatında avantajlı konuma gelebilir, görevde yükselme ve işe giriş için sertifikalarınızı CV’nize ekleyerek kullanabilirsiniz.

Sağlık Özelinde 5 Sertifikalı Akademisyen Eğitim Paketi

Akademisyenlik hayatına yeni girecek olan veya mevcut olarak görev alan akademisyenlerin mesleki gelişiminin ve farkındalığının artırılması programın hedefleri arasında bulunmaktadır.

Eğitim sonunda elde edilecek olan 5 sertifika başlığı şöyledir; 

1- Power (Güç) Analizi Sertifika Programı 
2- 21.yy Becerileri Akademik Önerileri Sertifika Programı 
3- Klinik Araştırmalarda Etik Sertifika Programı 
4- Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Projelerde Değerlendirme, Etik Analizi ve Proje Yazımı Sertifika Programı 
5- Hemşirelik Alanında SSCI-SCI indexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi Sertifika Programı 

Elde edilen sertifikalar ile iş hayatında avantajlı konuma gelebilir, görevde yükselme ve işe giriş için sertifikalarınızı CV’nize ekleyerek kullanabilirsiniz.

Power (Güç) Analizi Sertifika Programı

 

Bir araştırma sırasında kaç adet örneklem ile çalışmamıza karar verebilmek için kurtarıcı olarak görülen power(güç) analizi hakkında detaylar bu programda paylaşılacaktır.

21. yy Becerileri Akademik Önerileri

 

21. yüzyıl eğitim anlayışında, bireyin sahip olduğu kapasite ve yeteneğin açığa çıkarılarak, bilgiden çok beceri ve yetkinlik kazandırılması hedeflenmektedir. Dolayısıyla artık başarının standart testlerle ölçüldüğü eğitimin mesleğe hazırlık olarak görüldüğü eski anlayış yerine, üretilen projeler, sorun çözme becerisi, yenilik ve yaratıcılık, alınan patent sayıları ve sertifikalar öne çıkmaktadır. 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması ve sürekliliğinin sağlanması için alışılagelmiş geleneksel öğretme yaklaşımlarından uzaklaşıp, öğrenci odaklı ve teknolojik olarak zenginleştirilmiş bireyselleştirilmiş öğrenme ortamlarına ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, 21. yüzyılda insan yetiştirmede öne çıkan eğilim, bireyi bu özelliklere sahip olacak yetkinlikte ve bütüncül olarak eğitmektir. Bu amaçla üniversiteler toplumun ve iş dünyasının beklentilerini ve elbette öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programlarında 21. yüzyıl becerilerine yer vermeli, akademisyen ve eğitimcilere bu becerilerin öğretilmesinin önemini vurgulamalıdır. Bu eğitimde, 21. yüzyılın özellikleri, bu yüzyılda iş dünyasının mezunlardan beklentileri, öğrencilerin bu beklentiler çerçevesinde geliştirmeleri gereken yetkinlikleri, ve eğitimcilerin bu değişimi yönetme becerisine yönelik konular gözden geçirilmiştir.

 

Klinik Araştırmalarda Etik Eğitimi

 
Etik, insanlar arasındaki ilişkilerin temelinde yer alan değerleri, ahlaki bakımdan iyi ya da kötü olarak; doğru ya da yanlış olanın niteliğini ve temellerini araştıran felsefe dalı olarak tanımlanmaktadır. Araştırma etiği ise, biyomedikal araştırmalar için insanın kullanımının ahlaksal açıdan haklı çıkartılmasına dayanak oluşturarak, araştırmanın yüksek bilim ve etik ölçütlere uygunluğunun sağlanmasını gerektirir. Klinik araştırmaların bilimsel ve temel etik ilkeler çerçevesinde yapılabilmesi ve özellikle de bu araştırmalara katılan sağlıklı veya hasta gönüllülerin hakları, güvenliği ve esenliğinin korunması amacıyla araştırma ile ilgili tüm konuların bilimsel ve etik yönden değerlendirilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Bunun için araştırma sorusunun oluşturulmasından verilerin elde edilmesine, yorumlanmasına kadar geçen süreç boyunca etik değerlendirmelerin yapılması etik sorunların ortaya çıkma olasılığını ortadan kaldıracaktır. Ayrıca klinik ve bilimsel çalışmalardan elde edilen sonuçların topluma duyurulması önemli bir konudur. Bilim hayatının ortaya çıkarttığı ürünlerin hatalı ve yanıltıcı olması tüm toplumu etkileyebilir. Bu yanılgılardan kaçınmak için, bilimsel çalışmalar etik ilkeler tarafından düzenlenmektedir. Bu eğitimde, klinik bir araştırma planlayan araştırmacılar için araştırma tasarımı, gerçekleştirilmesi, uygulanması, izlenmesi, denetlenmesi, kaydedilmesi, analiz edilmesi ve raporlanmasına ilişkin etik kural ve standartların teorik bilgi ve vaka analizleri ile gözden geçirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca klinik araştırmalarda destekleyici ve gözetmen sorumlulukları, hayvan çalışmalarında uyulması gereken etik kurallar ile pediatrik araştırmalarda araştırmacının etik sorumluluklarına değinilmiştir.
 

Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Projelerde Değerlendirme

 

Bilimsel projeler,üniversitelerin, özel ya da kamu kurumlarının fonları tarafından kısmen ya da tamamen desteklenen ve tamamlandığında sonuçları ile alanında ulusal ya da uluslararası düzeyde bilime, ekonomiye, sanata, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, , ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projeleridir. Dolayısıyla projeler, ulusal ve uluslarası düzeyde bilime, ekonomiye, sanata katkı verebilecek, akademisyen ve öğrenciler için önemli bir deneyim kaynağı olan teorik ya da uygulamalı olarak yürütülen araştırmalardır. Bu eğitimde, Ar-Ge projelerinin tasarlanması, modellenmesi ve yürütülmesi konularında bilgi sağlamak, akademisyenler ile genç girişimcilerin  Ar-Ge proje hazırlama kapasitelerini artırmak amaçlanmıştır.  Aynı zamanda akademisyenlerin proje yazma ve yönetme kabiliyeti kazanmaları, bu alandaki yetkinliklerini geliştirmeleri, hibe ve teşvikler hakkında bilgi sahibi olmaları,  bir proje başvurusu yaparken proje yazımı aşamalarında nelere dikkat etmeleri gerektiği hedeflenmiştir. Bununla birlikte son yıllarda destek programlarına ayrılan kamu kaynaklarının ne kadar etkili sonuçlar ürettiği ve yapılan değerlendirmeler sonucunda destek programlarında ne tür düzenlemeler yapılması gerektiğine ilişkin çalışmalar yaygınlaşmaktadır. Bu amaçla uygulanan en yaygın yaklaşım etki değerlendirmedir. Etki değerlendirme, kanıta dayalı olarak politika oluşturma süreçlerinin de önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu nedenle bu eğitimde ar-ge ve inovasyon odaklı programların değerlendirilmesi ve etki analizi konuları da anlatılmıştır. 

 

Hemşirelik Alanında SSCI-SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi